June 30th, 2009

...now browsing by day

 

བོད་ཀྱི་གདོང་རིས།

Tuesday, June 30th, 2009

 གཤམ་གསལ་གྱི་པར་འདི་དག་གི་ང་རང་བོད་དང་ཁ་གྱེས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་བདུན་གྱི་རྗེས་ཏེ།  ༢༠༠༦  ལོར་རང་ཡུལ་དུ་གཉེན་འཕྲད་ལ་བསྐྱོད་སྐབས་བླངས་པའི་པར་ཁ་ཤས་ཡིན།

ref-18

རྨོ་རྨོ་དང་ཡང་ཚ།

ref-14

ཨ་ཁུ་འབྲོག་པ།

ref-13

ངའི་ཨ་ཁུ-རྟ་བོ་རྒྱལ།

ref-19

ཨ་ཁུ་རི་ཁྲོད་པ།

ref-21

རྩ་ཐང་གི་འབྲོག་པ།

ref-24

རྩ་ཐང་གི་འབྲོག་མོ།

ref-23

བུ་མོ་དང་བྱུ་རུ།

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ref-16

ཨ་མ་དང་བུ་མོ།