September, 2014

...now browsing by month

 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

Wednesday, September 3rd, 2014

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་ཁོང་གིས་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་རིང་ལས་དོན་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་བོད་འབྲེལ་མོལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།