རྡ་སའི་སྲང་ལམ་གྱི་ཚོང་བ།

འབྲི་མཁན། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ། on November 19th, 2010

རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་དང་། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ལ། བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་གནས་འདི་རུ་འཚོ་རྟེན་འདྲ་མིན་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

ཚོང་པ་དགེ་འདུན།

ཚོང་པ་དགེ་འདུན།

ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྡ་སའི་མོག་ལོ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་དུ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་རུ་ཚོང་རྫས་ཆུང་ངུ་རིགས་བཙོང་ནས་འཚོ་བའི་ཐབས་ལམ་བཙལ་བཞིན་འདུག ཉེ་ལམ་ང་རང་རྡ་རམ་ས་ལར་སླེབས་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སྲང་ལམ་དེ་རུ་ཚོང་རྫས་ཆུང་ངུ་རིགས་བཙོང་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་པའི་དགེ་འདུན་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་གི་ཚོང་ལས་དང་།   འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་ཡིན།  ཚོང་བ་དགེ་འདུན་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི།བསམ་ཚུལ་འབྲི་རོགས།

*