ཟླ་བ་ཆེ་ཤོས།

འབྲི་མཁན། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ། on June 23rd, 2013

གཤམ་གྱི་པར་འདི་ངས་རང་གི་སྡོད་ཁང་གི་སྒེའུ་ཁུང་ནས་བརྒྱབ་པའི་པར་ཡིན། དེ་རིང་གི་ཟླ་བ་འདི་ནི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་སའི་གོ་ལ་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ལ་སླེབས་པའི་ཟླ་བ་ཡིན་པས་ད་ལོའི་ཟླ་བ་ཆེ་ཤོས་དང།   འོད་མདངས་འཚེར་ཤོས་དེ་རེད།

imageབསམ་ཚུལ་འབྲི་རོགས།

*